סימני מסחר

רישום סימן מסחר

אדם בעל סימן (מילה; צרוף מילים; אותיות; דמות; צרוף של מילים, אותיות ודמות, צליל ) המשמש אותו לסימון סחורה המיוצרת או משווקת על ידו, או שרות הניתן על ידו, יכול לרשום סימן זה כסימן מסחר.

סימן מסחר הוא הגנה הניתנת ע"י רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר בהתאם לפקודת סימני המסחר.
רישום סימן מסחר הינו אמצעי הכרחי שכן הסימן המסחרי הינו מסמך משפטי המקנה במדינה בה הוא ניתן הגנה וזכות בלעדית לבעל הסימן.
משמעות ההגנה היא בכך שהסימן המסחרי מונע מאחרים לעשות שימוש כל שהוא ללא רשות מבעל הסימן.

על מנת לבצע רישום סימן מסחר ולקבל הגנה יש לערוך בקשה לרישום סימן מסחר בעלת מבנה מוגדר, אשר לאחר בחינתה הופכת להיות מסמך הסימן.
הבקשה (ובעקבותיה הסימן) מכילה תיאור של הסימן, בסיווג על פי תחום השירות ו/או המוצרים בשפה טכנית מקצועית בהתאם לדרישות המחמירות של משרדי רישום סימני מסחר שונים בארץ ובעולם.

בקשה לרישום סימן מסחר נבחנת לאחר הגשתה ע"י בוחני המחלקה, לשם קביעה אם היא ראויה לרישום בהתאם להוראות פקודת סימני המסחר.

כיום התור לבחינה בארץ הוא כחצי שנה. במועד הבחינה ישלח למבקש דו"ח בחינה.
משך הזמן עד לרישום תלוי בתוצאות הבחינה, ובחליפת המכתבים המתפתחת בין המבקש לבין הבוחן.

לאחר סיום הליכי הבחינה, במידה וזו הסתיימה לשביעות רצון הבוחן, תשלח למבקש הודעת קיבול והבקשה תתפרסם ביומן סימני המסחר (לאחר תשלום אגרת הפרסום על ידי הרושם).
אם לא מוגשת התנגדות תוך שלושה חודשים מיום הפרסום, הסימן ירשם ותשלח למבקש תעודת רישום.

מבקש הרוצה להגן על אותו סימן ביחס לסחורות או שירותים שונים, הנכללים על פי סיווג הסחורות והשירותים בסוגים נפרדים, צריך להגיש בקשה נפרדת, על טופס נפרד, תוך תשלום אגרה נפרדת, לכל סוג וסוג.

שימוש טרם רישום סימן מסחר
הרישום מקנה לבעל הסימן זכות לשימוש ייחודי בסימן, אולם גם ללא רישום זכאי אדם להשתמש בסימנו, אלא שכל זמן שהסימן אינו רשום לא יוכל להסתמך על זכויות שמקנה פקודת סימני המסחר לבעל סימן רשום.

אורך חיי סימן המסחר

אין הגבלה לאורך החיים האפשרי של סימן מסחר, אולם כדי לשמור את הסימן בתוקף יש לשלם אגרות חידוש.
אגרת חידוש ראשונה תשולם בתום עשר שנים מיום הגשת הבקשה, ולאחר מכן אחת לארבע עשרה שנה.

הגנת סימן מסחר בכל העולם

רישום סימן מסחר בישראל אינו מקנה הגנה בכל העולם, יש להגיש בקשה לרישום סימן מסחר בכל מדינה בנפרד.

ישראל חברה באמנת פריס להגנת רכוש תעשייתי. בהתאם לאמנת פריס, אדם שהגיש בקשה לרישום סימן מסחר במדינה החתומה על האמנה, יש לו זכות לבקש תאריך בכורה לבקשה אותה הוא מגיש בישראל ביחס לאותו סימן ולאותם הטובין.
בקשה הטוענת לתאריך בכורה כנ"ל צריך שתוגש תוך ששה חדשים מתאריך הבקשה הראשונה בארץ אגוד כלשהי.

חזרה לעמוד סימני מסחר

סימני מסחר

לתיאום פגישה 052-8330373